Работа за границей, работа в Чехии...
Польша, Чехия, "шенген" из первых рук!  
  Работа за границей, эмиграция, визы...
  Агентство трудовых ресурсов
  Бюро по трудоустройству
  Миграционно-консультационный центр
  Работа в Канаде, эмиграция в Канаду
  Работа в Польше
  Работа в Чехии
  Предпринимательство в Чехии
  Образование в Чехии
  Зелёные карты в Чехии
  Чешская Зелёная карта на практике
  Новости
  Наши документы
  Образцы чешских документов
  Контракт-угода
  Трудовий договір
  Формы доверенностей
  Важно! Визовая информация
  Наши цены
  Банковские реквизиты
  Контактная информация
  Обратная связь
  Духовна сторінка
Трудовий договір
ПРОЕКТ ТИПОВОГО СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

"____"_____________ 20 __ р.                                     м.______________

Фірма "_____________________________", іменована надалі "Працедавець", в особі пана ___________________________________, що діє на підставі __________, з одного боку, і громадянин ____________________________________, іменований надалі "Працівник", з іншого боку, уклали цей Трудовий договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ І ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

1. Відповідно до письмової заяви Працівника Працедавець приймає його на роботу в якості _________________.
2. Працівник зобов'язується виконувати всі роботи, що обумовлюються посадою, на яку він призначений, а також трудовими обов'язками і конкретними завданнями (дорученнями), що встановлюються в усній або письмовій формі адміністрацією Працедавця.
3. Термін дії цього Трудового договору встановлюється на термін дії дозволу на роботу, а саме з " __ " _______ 20 __ р. по " __ " _______ 20 __ р. включно.

2. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИНАГОРОДИ ПРАЦІВНИКА

4. Працедавець встановлює Працівникові місячний посадовий оклад в сумі (у кронах), еквівалентній _________________ доларам США/Євро (необхідне підкреслити) по курсу Національного банку Чеської Республіки на день нарахування заробітної плати.
Встановлений місячний посадовий оклад може бути збільшений або зменшений залежно від результатів роботи Працівника і фінансових можливостей Працедавця.
5. За високоякісне виконання Працівником своїх посадових обов'язків, а також за виконання особливо важливих і термінових робіт Працедавець може встановлювати Працівникові надбавку.
6. За виконання разом зі своєю основною роботою обов'язків тимчасово відсутнього працівника, а також за збільшення об'єму виконуваних робіт Працедавець може встановити Працівникові доплату.
7. Залежно від фінансових результатів діяльності Працедавця Працівник може бути премійований, а також отримати матеріальну допомогу.
8. Працівникові встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю ___________ календарних днів.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9. Працедавець зобов'язується:
а) виконувати чинне чеське трудове законодавство (зокрема в частині дотримання правил охорони праці);
б) виконувати умови матеріальної винагороди Працівника;
в) здійснювати соціальне, медичне та інші види обов'язкового страхування Працівника;
г) забезпечувати гарантований законом мінімальний розмір оплати праці і безпечні умови праці;
д) створювати житлові умови, відповідні вимогам санітарних норм;
е) створювати необхідні умови для підвищення кваліфікації Працівника;
є) нести інші обов'язки, що обумовлюються чинним чеським законодавством.
10. Працівник зобов'язується:
а) сумлінно виконувати договірні зобов'язання;
б) суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, а також положення з техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки;
в) постійно підвищувати свою кваліфікацію;
г) не розголошувати відомості, що складають службову комерційну таємницю Працедавця;
д) нести інші обов'язки, що обумовлюються чинним законодавством і цим Трудовим договором.

4. ПРАВА СТОРІН

11. Працівник має право:
а) вносити пропозиції, направлені на підвищення ефективності діяльності фірми;
б) користуватися іншими правами, обумовленими чинним трудовим законодавством.
12. Працедавець має право:
а) встановлювати для Працівника правила внутрішнього розпорядку;
б) вимагати від Працівника суворого дотримання трудової дисципліни;
в) застосовувати до Працівника відповідно до чинного законодавства міри дисциплінарного впливу;
г) встановлювати перелік відомостей про діяльність Працедавця, що складають службову  комерційну таємницю, а також заходи їх захисту і відповідальність (зокрема матеріальну) за їх розголошування;
д) користуватися іншими правами, обумовленими чинним трудовим законодавством.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

13. У разі невиконання або неналежного виконання Працівником зобов'язань згідно цього Договору він зобов'язаний відшкодувати Працедавцеві заподіяні таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства.
14. У разі порушення своїх зобов'язань Працедавець відшкодовує збитки Працівникові в порядку, встановленому чинним законодавством.

6. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

15. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з цього Трудового договору або у зв'язку з ним, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між сторонами.
16. Трудовий договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою сторін. Однією зі сторін цей Трудовий договір може бути розірваний на підставах, передбачених чинним законодавством.

7. ІНШІ УМОВИ

17. Цей Трудовий договір складений в двох примірниках (по одному для кожної сторони) і вступає в силу з моменту видання адміністрацією Працедавця наказу про призначення Працівника на посаду, вказану в п.1.

АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ ТА ІНШІ ДАНІ СТОРІН:


Працедавця                                                   Працівника


 Підписи сторін:


Працедавець                                                   Працівник


      Уважаемые соискатели, возможно будущие наши клиенты! Если Вы не понимаете украинский, мы можем подготовить, по Вашему желанию, перевод проекта типичного срочного трудового договора (других документов) на русский или Ваш родной язык, по предварительной договорённости!
Сверте у нас Ваше время!  
   
Рабочим, медикам...  
   
12 посетителей (31 хитов)
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно